2. Słowniczek przydatnych terminów

Umowy na mocy art. 13

Umowa na mocy art. 13 (także: umowy zawarte przed ustanowieniem dyrektywy, umowy dobrowolne) – umowy ustanawiające ERZ podpisane na podstawie art. 13 dyrektywy 94/45/WE. Artykuł ten umożliwiał przedstawicielom pracowników i kierownictwu zawieranie umów przed 22.09.1996 r. (wejście w życie dyrektywy), które byłyby zwolnione z wymogów dyrektywy. Takie umowy zachowują swój status również w przypadku renegocjacji po 22/09/1996.

Współdecydowanie (Mitbestimmung)

Współdecydowanie (Mitbestimmung) – najszersza forma udziału pracowników w procesach decyzyjnych kierownictwa. Współdecydowanie wykracza poza konsultacje, definiowane jako wyrażanie opinii na temat decyzji podejmowanych przez kierownictwo i obejmuje aktywne zaangażowanie w podejmowanie decyzji korporacyjnych poprzez negocjacje z kierownictwem, ustawowy obowiązek osiągnięcia konsensusu między kierownictwem a zinstytucjonalizowaną reprezentacją pracowników (np. radą zakładową). Wiele związków zawodowych powstrzymuje się od współdecydowania ze względu na fakt, że podejmowanie decyzji i zarządzanie firmą nie jest celem związków zawodowych, a także ze względu na rozszerzone obowiązki wobec pracowników, które wiążą się ze współdecydowaniem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, zwana także sumieniem korporacyjnym, obywatelstwem korporacyjnym lub odpowiedzialnym biznesem) jest formą samoregulacji korporacyjnej zintegrowanej z modelem biznesowym. Polityka CSR funkcjonuje jako mechanizm samoregulacji, w ramach którego firma monitoruje i zapewnia aktywną zgodność z duchem prawa, standardami etycznymi oraz normami krajowymi lub międzynarodowymi. W niektórych modelach wdrażanie CSR przez firmę wykracza poza zgodność i angażuje się w „działania, które wydają się wspierać pewne dobro społeczne, wykraczające poza interesy firmy i wymagane przez prawo”. CSR ma na celu przyjęcie odpowiedzialności za działania korporacyjne i zachęcanie do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko i interesariuszy, w tym konsumentów, pracowników, inwestorów, społeczności i innych.

Spotkanie podsumowujące

Spotkanie podsumowujące – spotkanie, zwykle tylko w gronie przedstawicieli pracowników (tj. bez obecności przedstawicieli kierownictwa), podczas którego członkowie ERZ oceniają i omawiają informacje otrzymane od kierownictwa i mogą rozpocząć przygotowania do fazy konsultacji procesu, tj. uzgodnić odpowiedź (stanowisko) ERZ wobec przedstawionych informacji.

Spotkanie przygotowawcze

Spotkanie przygotowawcze – spotkanie, zwykle tylko w gronie przedstawicieli pracowników, organizowane przez ERZ przed sesją plenarną z zarządem. Podczas tego spotkania ERZ może wymieniać się informacjami, przygotowywać pytania do kierownictwa, omawiać swoją strategię, składać wnioski, przygotowywać żądania itp.

Dyrektywa przekształcona 2009/38/ WE

Dyrektywa przekształcona 2009/38/WE – dyrektywa zmieniająca niektóre postanowienia pierwotnej dyrektywy o ERZ z 1994 r. (94/45/WE) i rozszerzająca niektóre prawa ERZ.

Komitet o zmniejszonym składzie

Komitet o zmniejszonym składzie – organ wybierany przez członków ERZ w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania ERZ oraz organizacji jej pracy (zwłaszcza pomiędzy corocznymi spotkaniami). Członkowie komitetu są często odpowiedzialni za zadania takie jak (do określenia w umowie): przygotowanie posiedzeń ERZ, sprawne prowadzenie posiedzeń, bieżący kontakt z kierownictwem (również w wyjątkowych okolicznościach), dystrybucja informacji i dokumentów od kierownictwa, zapewnienie komunikacji między członkami ERZ.

Specjalny zespół negocjacyjny

Specjalny zespół negocjacyjny – organ wybierany przez pracowników (wybory krajowe na poziomie spółki zależnej) w celu wynegocjowania z kierownictwem warunków ustanowienia ERZ, a także uzgodnienia ustaleń (spisanych w formie umowy o ERZ) dotyczących funkcjonowania przyszłej ERZ. Po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy o ERZ, specjalny zespół negocjacyjny jest rozwiązywany i przeprowadzane są nowe wybory członków Europejskiej Rady Zakładowej.

Dyrektor pracowniczy

Dyrektor pracowniczy – dyrektor pracowniczy lub dyrektor wybierany przez pracowników jest członkiem zarządu spółki lub członkiem rady nadzorczej spółki wybieranym przez pracowników organizacji. Jest on często określany jako reprezentacja pracowników na poziomie zarządu. Pracownicy mają prawo do powoływania dyrektorów spółek w większości państw członkowskich Unii Europejskiej i w oparciu o niektóre ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące np. spółek europejskich (patrz dyrektywa 2001/86/WE).

Rada pracowników

Rada pracowników – organizacja zakładowa reprezentująca pracowników, która funkcjonuje jako lokalne/firmowe uzupełnienie krajowych negocjacji pracowniczych. Rady pracowników istnieją pod różnymi nazwami i w różnych powiązanych formach w wielu krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii (Joint Consultative Committee); Niemczech i Austrii (Betriebsrat); (Comité Mixte, Délégation du Personel); Holandii i Flandrii w Belgii (Ondernemingsraad); Francji (Comité d’entreprise); Walonii w Belgii (Délégués du Personnel); we Włoszech (Comitato aziendale europeo) i Hiszpanii (Comité de empresa).