2. Faydalı terimler sözlüğü

Madde 13:genel anlaşmalar

Madde 13 anlaşmalar (ayrıca: direktif öncesi anlaşmalar, gönüllü anlaşmalar) – 94/45/AK sayılı direktifin 13. Maddesi çerçevesinde imzalanan AİK’leri oluşturan anlaşmalar. Bu madde, işçi temsilcilerinin ve yönetimin 22/09/1996 tarihinden önce (direktifin yürürlüğe girmesi) direktifin gereklerinden muaf tutulacak anlaşmalar yapmasına izin vermiştir. Bu tür anlaşmalar, 22/09/1996 tarihinden sonra yeniden müzakere edilmesi halinde de statülerini talep etmeye devam etmektedir.

Birlikte belirleme (Mitbestimmung)

Birlikte belirleme (Mitbestimmung) – çalışanların yönetimsel karar alma süreçlerine katılımının en kapsamlı biçimi. Birlikte belirleme, yönetim tarafından alınan kararlar hakkındaki görüşleri ifade etmek olarak tanımlanan istişarenin ötesine geçer ve yönetimle müzakere yoluyla kurumsal karar alma sürecine aktif katılımı, yönetim ile işçilerin kurumsallaşmış temsili arasında fikir birliğine varma yasal yükümlülüğünü içerir (ör. iş konseyi). Birçok sendika, karar vermenin ve şirketi yönetmenin sendikaların hedefi olmadığı gerekçesiyle ve aynı zamanda ortak kararlılıkla gelen işçilere karşı sorumlulukların artması nedeniyle ortak kararlılıktan kaçınır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk –(KSS) Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS, kurumsal vicdan, kurumsal vatandaşlık veya sorumlu işletme olarak da adlandırılır), bir iş modeline entegre edilmiş bir kurumsal öz düzenleme biçimidir. KSS politikası, bir işletmenin hukukun ruhuna, etik standartlara ve ulusal veya uluslararası normlara aktif uyumunu izlediği ve sağladığı kendi kendini düzenleyen bir mekanizma olarak işlev görür. Bazı modellerde, bir firmanın KSS uygulaması uyumun ötesine geçer ve “firmanın çıkarlarının ötesinde ve yasaların gerektirdiği bazı sosyal faydaları daha da ileriye götüren eylemlerde bulunur. KSS, kurumsal eylemlerin sorumluluğunu benimsemeyi ve tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar, topluluklar ve diğerleri dahil olmak üzere çevre ve paydaşlar üzerinde olumlu bir etkiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Takip toplantısı

Takip toplantısı – genellikle yalnızca işçi temsilcileri arasında (yani yönetim temsilcilerinin bulunmadığı), AİK üyelerinin yönetimden alınan bilgileri değerlendirdiği ve tartıştığı ve adı geçen sürecin danışma aşamasına hazırlanmaya başlayabileceği, yani AİK’nin sunulana karşı tepkisi (konumu) üzerinde anlaşmaya varabilecekleri bir toplantı bilgi.

Hazırlık toplantısı

Hazırlık toplantısı – genellikle yalnızca işçi temsilcileri arasında, AİKs tarafından yönetimle yapılan genel kurul toplantısından önce yapılan toplantı. Bu toplantı sırasında AİK bilgi alışverişinde bulunabilir, yönetime sorular hazırlayabilir, stratejisini tartışabilir, önergeler sunabilir, talepler hazırlayabilir vs.

Yeniden düzenleme direktifi 2009/38/AK

2009/38 / AK sayılı yeniden düzenleme direktifi – 1994 tarihli orijinal AİK direktifinin (94/45 / AK) bazı hükümlerini değiştiren ve AİK’lerin bazı haklarını genişleten direktif.

Seçimler komitesi

AİK’nin sorunsuz ve verimli çalışmasını ve çalışmalarının organizasyonunu (özellikle yıllık toplantılar arasında) sağlamak için AİK üyeleri tarafından seçilen Komite organını seçmek lazım. Komite üyeleri genellikle (anlaşmada tanımlanacak) gibi görevlerden sorumludur: AİK toplantılarının hazırlanması, toplantıların sorunsuz yürütülmesi, yönetimle devam eden temas (istisnai durumlarda da), yönetimden bilgi ve belgelerin dağıtımı, AİK üyeleri arasında iletişimin sağlanması.

Özel Müzakere Organı

Özel Müzakere Organı – bir AİK’NİN kurulması için yönetim koşullarıyla müzakere etmek ve gelecekte bir AİK’nin işletilmesi için düzenlemeler (AİK anlaşması şeklinde yazılmış) üzerinde anlaşmak üzere işçiler tarafından seçilen bir organ (yan düzeydeki ulusal seçimler). Müzakereler tamamlandıktan ve anlaşma imzalandıktan sonra  Avrupa İş Konseyi üyeleri için yeni seçimler yapılır.

İşçiler direktörü

İşçi müdürü – İşçi müdürü veya çalışan tarafından seçilen müdür, bir kuruluşun işgücü tarafından seçilen bir şirketin yönetim kurulu üyesi veya şirketin denetim kurulu üyesidir. Genellikle yönetim kurulu düzeyinde çalışan temsilcilik olarak anılır. Çalışanlar, çoğu Avrupa Birliği üye ülkesindeki şirketlere ve örneğin Societas Europae (AŞ) ile ilgili Avrupa çapında bazı mevzuata dayalı olarak kanunen yönetici atama hakkına sahiptir (bkz. Yönerge 2001/86 / AK).

İş konseyi

İş konseyi – ulusal çalışma müzakerelerinin yerel / firma düzeyinde tamamlayıcısı olarak işlev gören işçileri temsil eden bir “atölye” organizasyonu. İngiltere (Ortak Danışma Komitesi); Almanya ve Avusturya (Betriebsrat); (Comité Mixte, Délégation du Personel); Belçika’daki Hollanda ve Flanders (Ondernemingsraad); Fransa (Comité d’entreprise); Belçika’da Wallonia (Délégués du Personel); italya’da (Comitato aziendale europeo) ve ispanya’da (Comité de empresa).