1. Evropski savet zaposlenih – osnovne informacije

Primarni cilj je osnivanje evropskog tela za predstavljanje zaposlenih u svrhu informisanja i konsultacija o transnacionalnim pitanjima.

Još jedan suštinski princip koji treba da reguliše funkcionisanje Evropskih saveta zaposlenih je princip efikasnosti uveden preinačenom direktivom: Evropski savet zaposlenih mora biti u stanju da odigra svoju ulogu na takav način da proces informisanja i konsultacija bude smislen i da čini deo procesa donošenja odluka (prepoznata uloga predstavnika zaposlenih u predviđanju i praćenju promena u njihovim kompanijama).

Takođe je važno navesti da ovaj Ugovor neće uticati na prava nacionalnih organa za zastupanje zaposlenih kao ni na zaposlene. Zaista, i evropski i nacionalni nivo imaju svoju ulogu i nijedan od njih ne treba da radi na štetu drugog. Naprotiv, trebalo bi da postoji obostrana korist koja se javlja kao posledica bliske veze i saradnje između ta dva nivoa.

Pojam transnacionalnih pitanja

Pitanja će se smatrati transnacionalnim kada se tiču grupe kompanija u celini ili najmanje dve kompanije grupe koje se nalaze u dve različite države članice. Ovo je osnovna definicija data u telu direktive Evropskog saveta zaposlenih.

U najmanju ruku, ovu osnovnu definiciju treba uneti u sporazum. Ne treba prihvatiti nikakve izmene u njenoj formulaciji koje bi je oslabile. Na primer, termin „ticati se“ ne sme se zameniti sa „uticaj“, jer bi ova „mala“ promena suzila obim nadležnosti Evropskog saveta zaposlenih.

Preambula direktive Evropskog saveta zaposlenih (br. 12 i 16) daje detaljnije objašnjenje kako treba razumeti ovaj pojam transnacionalnosti. On pojašnjava da nije toliko važan broj država članica. Pitanja se takođe moraju smatrati transnacionalnim kada:

  • prevazilaze nadležnosti lokalnog/nacionalnog rukovodstva;
  • imaju potencijalni prekogranični efekat (predstavnicima zaposlenih mora se dati mogućnost da procene da li predložena mera ima potencijalni uticaj);
    • uključuju prenose aktivnosti između država članica.

Ove elemente treba u najvećoj mogućoj meri uključiti u sporazum. U najmanju ruku, nije prihvatljivo uključiti odredbu koja navodi suprotno.