6. Izazovi za Evropski savet zaposlenih opšte prirode

 • Pravedna tranzicija i dekarbonizacija: praktične preporuke za Specijalno pregovaračko telo, Evropski savet zaposlenih ili Savet zaposlenih sa statusom Societas Europaea, Brisel 23. jun 2022.
 • Razvijte sopstvenu sindikalnu strategiju
 • Uključite se u svoje preduzeće
 • Razgovarajte sa rukovodstvom

Mapiranje na mreži dobrih nacionalnih, sektorskih i kompanijskih praksi dostupno je na veb-sajtu industriAll Europe.

Proverite ovde: https://justtransition.industriall-europe.eu/

Dobra praksa

 • Zahtev za prijem godišnjeg izveštaja, uključujući izveštaj o održivosti, i da se o tome razgovara sa rukovodstvom.
 • Kada (ponovo) pregovarate o svom sporazumu Evropskog saveta zaposlenih, dodajte dekarbonizaciju na listu tema za informisanje i konsultacije.
 • Budite kritični u vezi sa informacijama koje ćete dobiti i označite pokušaje ekomanipulacije (greenwashing)!

Primer

Evropski savet zaposlenih EDF -a (Électricité de France)

Sektor za energetiku

Evropski saveti zaposlenih od 2001. godine

U 2021. godini, preambula sporazuma Evropski savet zaposlenih EDF -aje revidirana na sledeći način:

Potpisnice se obavezuju da će sprovesti novu Izjavu o misiji EDF-a „Raison d’être“ u celom evropskom obimu Grupe, kao i da će doprineti njenoj izgradnji, posebno da će pratiti posvećenost Grupe i njenih evropskih zavisnih društava borbi protiv klimatskog zagrevanja, njegovim posledicama na poslovanje i radna mesta, kao i da će podržati ambicije Sporazuma o društveno odgovornom poslovanju EDF Grupe koji je jednoglasno potpisan 19. juna 2018. godine.

U ovoj perspektivi, Evropski savet zaposlenih je idealno mesto za analizu i razmenu stavova u vezi sa izazovima i mogućnostima glavnih trendova koji se javljaju u energetskoj industriji, bilo da su tehnološki ili zakonodavni, posebno zakonodavstvo na nivou EU, za procenu njihovog ekonomskog i radnog uticaja na podružnice Grupe, a samim tim i za procenu promena u okruženju u kojem Grupa primenjuje svoju strategiju.

S obzirom na socijalne i radne izazove energetske tranzicije i imperativ pravedne tranzicije u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom i Pariskim klimatskim sporazumom, Evropski savet zaposlenih mora biti forum za dijalog o profesionalnim tranzicijama i pitanjima razvoja veština povezanih sa promenama koje donosi energetska tranzicija, u skladu sa zahtevima pravedne tranzicije.

Primer

Evropski savet zaposlenih Domo Chemicals-a

Hemijski sektor

Evropski savet zaposlenih od 1996. godine  

Sporazum Evropskog saveta zaposlenih o kojem je ponovo pregovarano 2021. godine uključuje jasno upućivanje na pravo da budete informisani i konsultovani o zelenoj strategiji kompanije.

Čl. 2.2 Informacije o opštem funkcionisanju Grupe

[…]

Informacije predstavljene Evropskim savetom zaposlenih uključuju:

 • Struktura kompanije Domo Chemicals i njeno rukovodstvo,
 • Ekonomska i finansijska situacija (kao što je godišnji izveštaj),
 • Evolucija poslovanja uključujući proizvodnju i prodaju,
 • Bezbednosna, zdravstvena i ekološka politika,
 • Društveno odgovorno poslovanje (uključujući kodeks ponašanja) i održivi razvoj,
 • Opšti pravci socijalne politike projekata Grupe i ljudskih resursa

Čl. 2.3 Informisanje i konsultacije o transnacionalnim pitanjima

[…]

To bi uključivalo:

 • Značajan razvoj u pogledu zapošljavanja,
 • Strateške investicije preduzete na nivou grupe ili koje uključuju nekoliko zemalja,
 • Suštinske promene u vezi sa organizacijom grupe,
 • Uvođenje novih metoda rada ili novih procesa proizvodnje,
 • Transferi proizvodnje i transfera tehnologije,
 • Spajanja, pripajanja, smanjenje ili zatvaranje preduzeća ili ustanova
 • Delove planova kolektivnog otpuštanja.
 • Razvoj politike bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine

Primer

Evropski savet zaposlenih Tata Steel Europe

Osnovni metalski sektor

Evropski savet zaposlenih od 2000. godine

Diskusije o uticaju dekarbonizacije na strategiju i poslovanje kompanije traju već nekoliko godina. Na zahtev Evropski savet zaposlenih Tata Steel Europe, osnovana je „radna grupa za dekarbonizaciju“ koja se prvi put sastala u junu 2021. godine. Sastoji se od 15 članova: 7 predstavnika kompanija koji vode dekarbonizaciju, i 8 predstavnika sindikata iz Velike Britanije i Holandije. Eksterni ekonomski ekspert koji redovno pomaže Evropskom savetu zaposlenih takođe učestvuje u radnoj grupi za dekarbonizaciju.

Radna grupa za dekarbonizaciju podstiče transparentnu debatu, razmenu najboljih praksi i pomaže sindikatima da razgovaraju sa menadžmentom o scenarijima dekarbonizacije Tata Steel grupe u Evropi koje su sami razvili.

 • IndustriAll Europe praktične preporuke o veštačkoj inteligenciji, Brisel 18. oktobar 2022. godine

Poslednjih godina pojavili su se pokušaji da se reguliše razvoj i upotreba veštačke inteligencije. Na globalnom nivou, UNESKO je usvojio preporuke o etici veštačke inteligencije (2021), dok je OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) razradio principe veštačke inteligencije (2019) koji se fokusiraju na to kako vlade i drugi akteri mogu da oblikuju pristup vredan poverenja u veštačku inteligenciju usmeren na ljude. Na evropskom nivou, ekspertska grupa Evropske komisije na visokom nivou za veštačku inteligenciju izdala je etičke smernice za pouzdanu veštačku inteligenciju (2019).

Dobra praksa

Zatražite mapiranje svih sistema veštačke inteligencije koji postoje u vašoj kompaniji ili koji će uskoro biti implementirani (Gde? Koji? Zašto?).

Zamolite rukovodstvo da izradi procenu uticaja sistema veštačke inteligencije koji će se uvesti na radnom mestu, sa posebnim osvrtom na uticaj na osnovna prava (npr. rizici od diskriminacije) i na zapošljavanje (npr. broj pogođenih radnih mesta, potrebe za veštinama).

Predložiti menadžmentu stvaranje pozicije računovođe podataka, čija je dužnost da kontroliše i izveštava na godišnjem nivou o korišćenju sistema veštačke inteligencije, na način na koji finansijski računovođa kontroliše i izveštava o finansijskoj situaciji.

Ne čekajući konačno usvajanje Akta EU o veštačkoj inteligenciji, sindikati, uključujući predstavnike na nivou kompanije, treba da budu u ofanzivi kako bi oblikovali zakonitu, nediskriminatornu i pravednu veštačku inteligenciju na radnom mestu koja se pridržava sledećih principa:

 • Čovek mora uvek da ima komandu i potpunu kontrolu. Opseg delovanja veštačke inteligencije mora biti jasno definisan i transparentan, kako za čoveka tako i za mašinu;
 • Tolerancija adaptivnosti i grešaka mora biti jasno definisana;
 • Odluke koje donosi algoritam moraju biti transparentne i osporive, posebno putem značajnih i trajnih konsultacija sa radnicima;
 • Ne smeju se nametati nerazumni ciljevi;
 • AI mora pomoći u oslobađanju ljudskog rada. Mora da poveća ljudski rad, a ne da ga zameni;
 • Mora se napraviti prostor za kreativnije zadatke u bezbednom radnom okruženju.
 • Svi radnici moraju da imaju odgovarajuće veštine na raspolaganju za rad sa veštačkom inteligencijom i treba razviti strategiju prekvalifikacije i usavršavanja koja obezbeđuje pravednu digitalnu tranziciju za sve.
 • Hajde da oblikujemo digitalizaciju u multinacionalnim kompanijama, Preporuke koordinatorima Evropskog saveta zaposlenih / Societas Europaea i predstavnicima radnika u Evropskom savetu zaposlenih i Societas Europaea,  Brisel, decembar 2020.

Kriza COVID-19 dodatno je ubrzala digitalizaciju naših radnih mesta: rad na daljinu proširio se širom Evrope, obrazovanje i obuka na mreži počeli su da budu uobičajena praksa, a videokonferencije su postepeno postale karakteristika našeg svakodnevnog života. Digitalne tehnologije i dalje podržavaju socijalno distanciranje na radnom mestu, zahvaljujući pametnoj zaštitnoj ličnoj opremi, mobilnim digitalnim uređajima za rad na daljinu, naprednim alatima za saradnju itd.

Digitalna transformacija naših industrija nije nova pojava. Ona se odvija pred našim očima. Kao što je istakla i kriza izazvana bolešću COVID-19, ona donosi podjednako mnogo šansi i rizika.

Primer

MERCK EUROFORUM

Farmaceutska industrija

Evropski savet zaposlenih (pod nazivom Euroforum) od 1996. godine

Inspirisani zajedničkim projektom industriAll Europe / ECEG (European Chemical Employers Group – Evropska grupa poslodavaca u oblasti hemikalije) o digitalnoj transformaciji u hemijskoj industriji u kojoj je Merck aktivno učestvovao, menadžment i Evropski savet zaposlenih su zajednički odlučili da tu temu stave na dnevni red Evropskog saveta zaposlenih. Povodom godišnjeg sastanka u julu 2019. godine, delegati Evropskog saveta zaposlenih i predstavnici menadžmenta odvojili su vreme da razgovaraju o uticaju digitalizacije na Merck-u tokom četiri radionice. Razmatrana je potreba da se tranzicija prati kroz politike obuke i uključivanje radnika. Stručnjak iz oblasti digitalizacije podržao je sledeću plenarnu diskusiju i zaključke. Od tada su u toku razgovori o praćenju ove inicijative.

Primer

Evropski savet zaposlenih SAFRAN-a

Sektor vazduhoplovstva

Evropski savet zaposlenih od 2008. godine

Kompanija SAFRAN usvojila je sveobuhvatnu digitalnu strategiju pod nazivom „Fabrika budućnosti“ pre nekoliko godina. Početkom 2010. godine, grupa je prihvatila potpunu integraciju digitalnih tehnologija u svoje proizvodne procese: virtuelnu stvarnost, proširenu stvarnost, kobotiku, aditivnu proizvodnju, mašinsku obradu zatvorenih vrata, nedestruktivno testiranje; velike podatke; digitalni kontinuitet. Evropski savet zaposlenih Safran-a je preuzeo inicijativu da naruči studiju eksternih stručnjaka o tome kako se strategija „Fabrika budućnosti“ sprovodi u različitim zemljama. Studija je dostavljena u novembru 2018. godine.

Primer:

ENGIE

Sektor za energetiku SAD

Evropski savet zaposlenih od 2001. godine (sa osnivačkom kompanijom Gaz de France)

U novembru 2019. godine, Evropski savet radnika ENGIE i generalni direktor ENGIE potpisali su zajedničku izjavu o predviđanju i upravljanju društvenim, ekonomskim i organizacionim posledicama digitalizacije u kompaniji. Menadžment ENGIE-a i Evropski savet zaposlenih naglašavaju potrebu da se:

 • Proceni uticaj digitalizacije na radna mesta i veštine i osmisliti strateško planiranje obuke
 • Obezbedi odgovarajuća ravnoteža između poslovnog i privatnog života, uključujući i sprovođenje prava na isključenje
 • Poštuje zakonodavstvo u vezi sa zaštitom podataka zaposlenih
 • Zaštite strateški podaci i osetljive informacije
 • Uključite u socijalni dijalog na radnom mestu kako bi se izbegao bilo kakav negativan uticaj digitalizacije na uslove rada

Zajednička izjava je postignuta nakon dve godine intenzivne aktivnosti radne grupe koju je osnovao Evropski savet zaposlenih kako bi se procenio uticaj digitalizacije na rad i uslove rada. Nakon zajedničke izjave, Menadžment ENGIE-a i Evropski savet zaposlenih objavili su svoju nameru da pokrenu pregovarački proces sa evropskim sindikalnim federacijama u cilju postizanja evropskog okvirnog sporazuma, prvobitno planiranog 2020. godine.

 • Praktične preporuke o jednakim mogućnostima

Jednake mogućnosti, raznolikost i nediskriminacija, Preporuke koordinatorima i predstavnicima radnika u Specijalnom pregovaračkom telu, Evropskom savetu zaposlenih i Societas Europaea, Brisel, jul 2022.

IndustriAll Europe promoviše jednakost, raznolikost i nediskriminaciju za inkluzivna i bezbedna radna mesta za sve:

 • Jednakost znači osigurati da svi imaju jednake mogućnosti i da se prema njima ne postupa drugačije ili da se ne diskriminišu zbog njihovih karakteristika.
 • Raznolikost se odnosi na uzimanje u obzir razlika među ljudima i grupama ljudi, i davanje pozitivne vrednosti tim razlikama.
 • Principom nediskriminacije nastoji se garantovati da se prava ostvaruju bez diskriminacije bilo koje vrste.

Principi jednakosti, raznolikosti i nediskriminacije su sadržani u Povelji EU o osnovnim pravima. Stoga se primenjuju širom EU i izvršne su pred sudovima.

POVELJA EU O OSNOVNIM PRAVIMA

Član 20 – Jednakost pred zakonom

Svi su jednaki pred zakonom.

Član 21 – nediskriminacija

1. Zabranjena je svaka diskriminacija po bilo kojoj osnovi kao što su pol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno poreklo, genetske karakteristike, jezik, religija ili uverenje, političko ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, starost ili seksualna orijentacija.

2. U okviru primene Ugovorâ i ne dovodeći u pitanje bilo koju od njihovih posebnih odredbi, zabranjena je svaka diskriminacija na osnovu državljanstva.

[…]

Član 23 – Ravnopravnost žena i muškaraca

Jednakost žena i muškaraca mora biti osigurana u svim oblastima, uključujući zapošljavanje, rad i platu.

Načelo ravnopravnosti ne sprečava održavanje ili donošenje mera kojima se predviđaju posebne prednosti u korist nedovoljno zastupljenog pola.

[…]

Član 26 – Integracija osoba sa invaliditetom

Unija priznaje i poštuje pravo osoba sa invaliditetom da imaju korist od mera koje su osmišljene da obezbede njihovu nezavisnost, socijalnu i profesionalnu integraciju, kao i njihovo učešće u životu zajednice.

Dobra praksa

 • Zahtev da primite godišnji izveštaj, uključujući izveštaj o održivosti/nefinansijski izveštaj, koji je objavila vaša kompanija, i da o tome razgovarate sa rukovodstvom.
 • Kada (ponovo) pregovarate o svom sporazumu Evropskog saveta zaposlenih, dodajte politiku jednakih mogućnosti na listu tema za informisanje i konsultacije.
 • Ukoliko vaša kompanija ima sedište u zemlji sa strožim zahtevima za planove jednakosti (na primer, Španija ili Francuska), možete zatražiti da se sličan postupak sprovede za sve lokacije i zemlje.

Primer

ENGIE

Sektor za energetiku SAD

Evropski savet zaposlenih od 2001. godine (sa osnivačkom kompanijom Gaz de France)

U 2017. godini, evropske sindikalne federacije, industriAll Europe, EPSU (European Public Service Union – Evropska unija javnih službi) i EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers – Evropska federacija građevinara i drvoprerađivača), postupajući po mandatu evropske sindikalne pregovaračke grupe, potpisale su evropski sporazum sa menadžmentom Engie o profesionalnoj ravnopravnosti žena i muškaraca. Evropski sporazum prevazilazi zapošljavanje, obuku i razvoj karijere kako bi se takođe bavio, npr. rodno neutralnim roditeljskim odsustvom ili jednakom platom za ekvivalentne kvalifikacije i pozicije. Sadrži odredbe o promeni stavova i sprečavanju seksualnog uznemiravanja i seksističkog ponašanja.

Primer

SILGAN WHITE CAP Evropski savet zaposlenih

Sektor za metalnu i plastičnu ambalažu

Evropski savet zaposlenih od 2009. godine

U Silgan White Cap sporazumu Evropskog saveta zaposlenih navodi se (čl. 3.1): Evropski savet zaposlenih će biti osnovan na nivou Silgan White Cap GmbH Central Management i imaće svoje sedište u Hanoveru, Nemačka. Sastoji se od zaposlenih u kompaniji koje su izabrali ili imenovali predstavnici zaposlenih ili, u odsustvu istih, ceo organ zaposlenih u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili praksom. Muškarci i žene treba, koliko je to moguće, da budu zastupljeni u Evropskom savetu zaposlenih srazmerno njihovom broju.