2. Rečnik pojmova

Član 13 sporazuma

Čl. 13 sporazuma (takođe: sporazumi zaključeni pre usvajanja direktive, dobrovoljni sporazumi) – sporazumi kojima se osnivaju Evropski saveti zaposlenih potpisani u okviru čl. 13 Direktive 94/45/EZ. Ovaj član je omogućio predstavnicima radnika i rukovodstvu da zaključe sporazume pre 22.09.1996. godine (stupanje na snagu direktive) koji bi bili izuzeti od zahteva direktive. Takvi sporazumi nastavljaju da zahtevaju svoj status i ako se o njima ponovo pregovara nakon 22.09.1996. godine.

Suodlučivanje

Suodlučivanje (Mitbestimmung) – najobimniji oblik učešća radnika u procesima donošenja menadžerskih odluka. Suodlučivanje prevazilazi konsultacije, definisano kao izražavanje stavova o odlukama koje je donelo rukovodstvo, i uključuje aktivno učešće u procesu donošenja korporativnih odluka putem pregovora sa menadžmentom, zakonsku obavezu da se postigne konsenzus između rukovodstva i institucionalizovanog predstavljanja radnika (npr. savet zaposlenih). Mnogi sindikati se uzdržavaju od suodlučivanja na osnovu toga što donošenje odluka i upravljanje kompanijom nije cilj sindikata, kao i zbog proširenih odgovornosti prema radnicima koje dolaze sa suodlučivanjem.

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje – (DOP, koje se naziva i korporativna savest, korporativno građanstvo ili odgovorno poslovanje) je oblik korporativne samoregulacije koji je integrisan u poslovni model. Politika društveno odgovornog poslovanja (CSR policy – Corporate social responsibility) funkcioniše kao samoregulatorni mehanizam kojim kompanija prati i obezbeđuje svoju aktivnu usklađenost sa zakonom, etičkim standardima i nacionalnim ili međunarodnim normama. Kod nekih modela, sprovođenje društveno odgovornog poslovanja kompanije prevazilazi usaglašenost i angažuje se u „radnjama za koje se čini da doprinose nekom društvenom dobru, izvan interesa kompanije i onoga što je propisano zakonom. Društveno odgovorno poslovanje ima za cilj da prihvati odgovornost za delovanje kompanije i podstakne pozitivan uticaj na životnu sredinu i zainteresovane strane, uključujući potrošače, zaposlene, investitore, zajednice i druge.

Naknadni sastanak

Naknadni sastanak – sastanak, obično samo među predstavnicima radnika (tj. bez prisustva predstavnika menadžmenta), tokom kojeg članovi Evropskog saveta zaposlenih ocenjuju i razgovaraju o informacijama dobijenim od menadžmenta i mogu početi da se pripremaju za fazu konsultacija u procesu, tj. da se dogovore o odgovoru (stavu) Evropskog saveta zaposlenih na iznete informacije.

Pripremni sastanak

Pripremni sastanak – sastanak, obično samo među predstavnicima radnika, koji održavaju Evropski saveti zaposlenih pre plenarne sednice sa rukovodstvom. Tokom ovog sastanka, Evropski saveti zaposlenih mogu razmenjivati informacije, pripremati pitanja za rukovodstvo, diskutovati o svojoj strategiji, podnositi predloge, pripremati zahteve itd.

Preinačena direktiva 2009/38/EZ

Preinačena direktiva 2009/38/EZ – direktiva kojom se menjaju određene odredbe originalne direktive Evropskog saveta zaposlenih iz 1994. godine (94/45/EZ) i proširuju neka prava Evropskog saveta zaposlenih.

Izabrana komisija

Izabrana komisija – telo koje su izabrali članovi Evropskog saveta zaposlenih kako bi se obezbedio nesmetan i efikasan rad Evropskog saveta zaposlenih kao i organizacija njegovog rada (posebno između godišnjih sastanaka). Članovi odbora su često odgovorni za zadatke kao što su (koji će biti definisani u dogovoru): priprema sastanaka Evropskog saveta zaposlenih, nesmetano odvijanje sastanaka, stalni kontakt sa rukovodstvom (takođe u izuzetnim okolnostima), distribucija informacija i dokumenata dobijenih od strane rukovodstva, obezbeđivanje komunikacije između članova Evropskog saveta zaposlenih.

Specijalno pregovaračko telo

Specijalno pregovaračko telo – telo koje su izabrali radnici (nacionalni izbori na pomoćnom nivou) za pregovaranje sa uslovima rukovodstva za uspostavljanje Evropskog saveta zaposlenih, kao i za dogovaranje aranžmana (napisanih u obliku sporazuma sa Evropskim savetom zaposlenih) za funkcionisanje budućeg Evropskog saveta zaposlenih. Kada se završe pregovori i potpiše sporazum Evropskog saveta zaposlenih, Specijalno pregovaračko telo (SNB – Special negotiating body) se raspušta i održavaju se novi izbori za članove Evropskog saveta zaposlenih.

Radnik direktor

Radnik direktor – Radnik direktor ili zaposleni-izabrani direktor je član upravnog odbora kompanije ili član nadzornog odbora kompanije kojeg bira radna snaga organizacije. Često se naziva Predstavljanje zaposlenih na nivou odbora (BLER – board level employee representation). Zaposleni po zakonu imaju pravo da imenuju direktore kompanija u većini država članica Evropske unije i na osnovu nekog evropskog zakonodavstva o npr. Societas Europaea (vidi Direktivu 2001/86/EZ).

Savet zaposlenih

Savet zaposlenih – krovna organizacija koja predstavlja radnike, koja funkcioniše kao lokalna/dopuna kompanije nacionalnim pregovorima o radu. Saveti zaposlenih postoje sa različitim nazivima u različitim srodnim oblicima u brojnim evropskim zemljama, uključujući Britaniju (Joint Consultative Committee); Nemačku i Austriju (Betriebsrat); (Comité Mixte, Délégation du Personel); Holandiju i Flandriju u Belgiji (Ondernemingsraad); Francusku (Comité d’entreprise); Valoniju u Belgiji (Délégués du Personnel); u Italiji (Comitato aziendale europeo) i Španiji (Comité de empresa).