5. Izazovi Evropskog saveta zaposlenih koji proizilaze iz pandemije COVID-19

Uživo, hibridno, onlajn? Format sastanaka Specijalnog pregovaračkoh tela, Evropskog saveta zaposlenih i Societas Europaea – Saveta zaposleni nakon COVID-19

Zajedničke preporuke evropskih sindikalnih federacija koordinatorima  Evropskog saveta zaposlenih /SE i predstavnicima radnika u Specijalnom pregovaračkom telu, Evropskom savetu zaposlenih i SE, jun 2022.

Kako je pandemija COVID-19 sprečila sastanke licem u lice, Specijalna pregovaračka tela, Evropski saveti zaposlenih i Saveti zaposlenih u kompanijama sa statusom Societas Europaea funkcionisali su u vanrednim okolnostima tokom protekle dve godine. Onlajn i hibridne (delimično na mreži, delimično fizičke) videokonferencije poslužile su kao privremeno rešenje za nastavak socijalnog dijaloga sa rukovodstvom i obezbeđivanje kontinuiranih informacija i konsultacija o ključnim pitanjima za evropske radnike.

Sada kada se ukida socijalno distanciranje i ograničenja putovanja, evropske sindikalne federacije tvrde da su sastanci licem u lice norma za izgradnju efikasnog rada Specijalnih pregovaračkih tela, Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenih i konkretne komunikacije među delegatima. U nekim zemljama, kao što je Nemačka, odluke i glasovi Evropskih saveta zaposlenih važe samo ako se donesu na fizičkom sastanku. Iako su korisni u izuzetnim okolnostima i kao prilika za sazivanje više sastanaka nego što je planirano u vašem Evropskom savetu zaposlenih / Societas Europaea sporazumu, digitalni alati, kao što su videokonferencije i hibridni sastanci, ne smeju zameniti osnovno pravo Specijalnih pregovaračkih tela, Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenih na sastanke licem u lice.  

Rukovodstvo ni u kom slučaju ne bi trebalo jednostrano da odlučuje o formatu sastanka!

Evropske sindikalne federacije stoga preporučuju:

Organizovati sastanke Specijalnih pregovaračkih tela, Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea uživo

Sastanci uživo ostaju normalan način rada Specijalnih pregovaračkih tela, Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenihsa statusom Societas Europaea. Pripremne i sastanak u cilju dobijanja povratnih informacija (debrifing) sa predstavnicima zaposlenih u Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea takođe treba održati uživo, uz pomoć stručnih prevodilaca koji takođe treba da budu prisutni u sali za sastanke.

Evropske sindikalne federacije smatraju da nije preporučljivo pribegavati hibridnim sastancima ili onlajn sastancima kada je reč o plenarnim sastancima Evropskog saveta zaposlenih ili Specijalnih pregovaračkih tela, naročito u početnoj fazi pregovora kada se članovi ne poznaju posebno dobro.  

#2 Ograničiti onlajn sastanke ili hibridne sastanke na manje grupe i dodatne sastanke

Sastanci onlajn ili hibridni sastanci mogu se predvideti za sastanke radnih grupa Evropskih saveta zaposlenih / Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea (ukoliko postoje), ili za odbor za izbor Evropskih saveta zaposlenih ili Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea, pod uslovom da ovi sastanci onlajn/hibridni sastanci odbora za izbor pomažu da se održavaju češći sastanci, pored onih koji su već planirani u vašem sporazumu o Evropskih saveta zaposlenih / Saveta zaposlenih.

Odluka o sazivanju sastanaka bilo sastanaka na mreži ili hibridnih sastanaka mora biti predmet sporazuma članova Evropskih saveta zaposlenih / Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea i mora se odlučivati od slučaja do slučaja.

Ako odlučite da pribegnete sastancima na mreži ili hibridnim sastancima na trajnoj osnovi za sastanke radne grupe Evropskih saveta zaposlenih / Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea i bilo koje dodatne sastanke izabranog odbora, možda ćete želeti da razmislite o prilagođavanju vašeg sporazuma Evropskih saveta zaposlenih / Societas Europaea u skladu sa tim. Ako je to slučaj, molimo vas da se povežete sa stručnjakom/koordinatorom sindikata koji pomaže vašem Evropskom savetu zaposlenih / Savetu zaposlenih sa statusom Societas Europaea i sa vašom evropskom sindikalnom federacijom.

Da bi se osigurali kvalitetni onlajn ili hibridni sastanci, evropske sindikalne federacije preporučuju sledeće principe:

1. Formalno se dogovoriti sa rukovodstvom o pravilima i posebnim uslovima za korišćenje sastanaka na mreži ili hibridnih sastanaka. Prvi cilj je da se osigura da svi delegati imaju jednaku korist od istih visokokvalitetnih uslova rada i da niko neće biti u nepovoljnom položaju (npr. ili time što nemaju pristup odgovarajućoj IT opremi ili time što nisu prisutni u prostoriji na hibridnom sastanku).  

3. Obezbediti pristup i obuku u korišćenju videokonferencijskog sistema za sve delegate. Članovi Evropskih saveta zaposlenih i Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea moraju imati pristup potrebnoj opremi (računar/tablet, brza internet veza, slušalice, veb kamera) i namenskoj kancelariji ili (kućnoj) prostoriji kako bi se omogućilo njihovo smisleno učešće na sastanku. Pre održavanja prvog sastanka na mreži ili hibridnog sastanka mora se sprovesti obuka o izabranom videokonferencijskom sistemu, kao i testiranje samog sistema.

Naravno, na delegatima Specijalnih pregovaračkih tela, Evropskih saveta zaposlenih ili Saveta zaposlenih sa statusom Societas Europaea je da zajedno sa svojom sindikalnom federacijom odluče šta je najbolje, u zavisnosti od njihove specifične situacije, pod uslovom da se socijalni dijalog održava pod visokokvalitetnim uslovima. Ekspert/koordinator sindikata imenovan da pomogne vašem Specijalnom pregovaračkom telu, Evropskom savetu zaposlenih ili Savetu zaposlenih sa statusom Societas Europaea, kao i evropskim sindikalnim federacijama, ostaju vam na raspolaganju u potpunosti ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Treba napomenuti da gorenavedeni stav sindikata (evropske industrijske federacije IndustriaAll) većina organizacija poslodavaca vidi kao ograničavajući faktor, kojim treba upravljati od slučaja do slučaja.