2. Slovník užitočných pojmov

Článok 13 dohody

Čl. 13 dohody (tiež: preddirektívne dohody, dobrovoľné dohody) – dohody o zriadení EZR podpísané v rámci čl. 13 smernice 94/45/ES. Tento článok umožnil zástupcom zamestnancov a manažmentu uzavrieť dohody pred 22/9/1996 (nadobudnutie účinnosti smernice), ktoré by boli vyňaté z požiadaviek smernice. Takéto dohody si naďalej uplatňujú svoj štatút aj vtedy, ak budú opätovne prerokované po 22/09/1996.

Spolurozhodovanie (Mitbestimmung)

Spolurozhodovanie (Mitbestimmung) – najrozsiahlejšia forma účasti zamestnancov na manažérskych rozhodovacích procesoch. Spolurozhodovanie presahuje rámec porád [ďalej v texte aj: konzultácií], ktorý je definovaný ako vyjadrenie názorov na rozhodnutia prijaté manažmentom, a zahŕňa aktívne zapojenie sa do podnikového rozhodovania prostredníctvom rokovaní s manažmentom, zákonnú povinnosť dosiahnuť konsenzus medzi manažmentom a inštitucionalizovaným zastúpením zamestnancov (napr. zamestnanecká rada). Mnohé odborové zväzy upúšťajú od spolurozhodovania na základe toho, že rozhodovanie a riadenie spoločnosti nie je cieľom odborov, ako aj z dôvodu rozšírenej zodpovednosti voči zamestnancom, ktorá so spolurozhodovaním súvisí.

Sociálna zodpovednosť podnikov

Corporate Social Responsibility – Sociálna zodpovednosť podnikov (ďalej len: CSR, nazývané aj firemné svedomie, firemné občianstvo alebo zodpovedné podnikanie) je formou firemnej samoregulácie integrovanej do obchodného modelu. Politika CSR funguje ako samoregulačný mechanizmus, ktorým podnik monitoruje a zabezpečuje jeho aktívne dodržiavanie ducha zákona, etických noriem a národných alebo medzinárodných noriem.

Pri niektorých modeloch prekračuje implementácia CSR vo firme rámec dodržiavania pravidiel a zapája sa do „činností, ktoré podľa všetkého podporujú určité sociálne dobro, presahujú záujmy firmy a to, čo vyžaduje zákon. Cieľom CSR je prijať zodpovednosť za firemné konanie a podporiť pozitívny vplyv na životné prostredie a zainteresované strany vrátane spotrebiteľov, zamestnancov, investorov, komunít a iných.

Follow-up meeting [Následné stretnutie]

Následné stretnutie – stretnutie, zvyčajne len medzi zástupcami zamestnancov (t.j. bez prítomnosti zástupcov manažmentu), počas ktorého členovia EZR vyhodnotia a prerokujú informácie získané od manažmentu a môžu sa začať pripravovať na konzultačnú fázu procesu, t.j. dohodnúť sa na odpovedi (pozícia) EZR o prezentovaných informáciach.

Preparatory meeting [Prípravné stretnutie]

Prípravné stretnutie – stretnutie, zvyčajne len zástupcov zamestnancov, ktoré organizujú EZRy pred plenárnym zasadnutím s vedením. Počas tohto stretnutia si EZR môže vymieňať informácie, pripravovať otázky pre manažment, diskutovať o svojej stratégii, predkladať návrhy, pripravovať požiadavky atď.

Recast directive 2009/38/EC [Prepracované znenie smernice 2009/38/ES]

Prepracovaná smernica 2009/38/ES – smernica, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia pôvodnej smernice o EZR z roku 1994 (94/45/ES) a rozširujú niektoré práva EZR.

Select Committee [Výberový výbor [komisia]]

Výberový výbor – orgán volený členmi EZR na zabezpečenie hladkého a efektívneho fungovania EZR a organizácie jej práce (najmä medzi výročnými zasadnutiami). Členovia výboru sú často zodpovední za úlohy, ako sú (určia sa dohodou): príprava zasadnutí EZR, hladký priebeh zasadnutí, neustály kontakt s vedením (aj vo výnimočných prípadoch), distribúcia informácií a dokumentov od vedenia, zabezpečenie komunikácie medzi členmi EZR.

Special Negotiating Body [Osobitný vyjednávací orgán]

Osobitný vyjednávací orgán – orgán volený zamestnancami (národné voľby na subsidiárnej úrovni) na rokovanie s vedením [ďalej v texte aj manažment] o podmienkach zriadenia EZR, ako aj na dohodnutie opatrení (spísaných vo forme dohody o EZR) pre fungovanie budúcej EZR. Po ukončení rokovaní a podpísaní dohody o EZR sa Osobitný vyjednávací orgán rozpúšťa a konajú sa nové voľby členov európskej zamestnaneckej rady.

Worker director [Zamestnanecký riaditeľ]

Zamestnanecký riaditeľ – Zamestnanecký riaditeľ alebo zamestnanec-volený riaditeľ je členom predstavenstva spoločnosti alebo členom dozornej rady spoločnosti, ktorý je volený zamestnancami organizácie. Často sa označuje ako zastupovanie zamestnancov na úrovni predstavenstva (BLER). Zamestnanci majú zo zákona právo menovať riaditeľov spoločností vo väčšine členských štátov Európskej únie a na základe niektorých celoeurópskych právnych predpisov napr. Societas Europaea (pozri smernicu 2001/86/ES).

Works council [Zamestnanecká rada]

Zamestnanecká rada – “shop-floor” [„dielenská“] organizácia zastupujúca zamestnancov, ktorá funguje ako doplnok k národným pracovným rokovaniam na miestnej/firemnej úrovni. Zamestnanecké rady existujú s rôznymi názvami v rôznych súvisiacich formách v mnohých európskych krajinách vrátane Británie (Joint Consultative Committee); Nemecka a Rakúska (Betriebsrat); (Comité Mixte, Délégation du Personel); Holandska a Flámska v Belgicku (Ondernemingsraad); Francúzska (Comité d’entreprise); Valónska v Belgicku (Délégués du Personnel); V Taliansku (Comitato aziendale europeo) a Španielsku (Comité de empresa).