5. Výzvy pre EZR vyplývajúce z pandémie COVID-19

Tvárou v tvár, hybridne, online? Formát stretnutí SNB, EZR a SE-WC po COVID-19

Spoločné odporúčania európskych federácií odborových zväzov pre koordinátorov EZR/SE a zástupcov zamestnancov v SNB, EZR a SE, jún 2022

Keďže pandémia COVID-19 zabránila osobným stretnutiam, SNB (Special Negotiation Bodies [špeciálne vyjednávacie orgány]), EZR (Európske zamestnanecké rady) a SE-WC (Zamestnanecké rady v spoločnostiach so štatútom Societas Europaea) za posledné dva roky fungovali za mimoriadnych okolností. Online a hybridné (čiastočne online, čiastočne fyzické) videokonferencie slúžili ako dočasné riešenie na pokračovanie sociálneho dialógu s vedením [manažmentom] a zabezpečenie nepretržitých informácií a konzultácií o kľúčových otázkach pre európskych zamestnancov.

Teraz, keď sa ruší sociálne dištancovanie a cestovné obmedzenia, európske odborové federácie tvrdia, že osobné stretnutia sú normou na vybudovanie efektívnej práce SNB, EZR a SE-WC a silná komunikácia medzi delegátmi. V niektorých krajinách, ako napríklad v Nemecku, sú rozhodnutia a hlasovania EZR platné len vtedy, ak sú prijaté na fyzickom stretnutí. Digitálne nástroje, ako sú videokonferencie a hybridné stretnutia, sú užitočné za výnimočných okolností a ako príležitosť na zvolanie väčšieho počtu stretnutí, než je plánované v dohode o EZR/SE, digitálne nástroje, ako sú videokonferencie a hybridné stretnutia, nesmú nahradiť základné právo SNB, EZR alebo SE-WC na osobné stretnutia.

Vedenie [manažment] by v žiadnom prípade nemalo jednostranne rozhodovať o formáte stretnutia!

Európske odborové federácie preto odporúčajú:

#1 Obnoviť osobné stretnutia SNB, EZR a SE-WC

Osobné stretnutia zostávajú bežným spôsobom fungovania SNB, EZR a SE-WC. Prípravné a záverečné stretnutia so zástupcami zamestnancov EZR/SE-WC by sa mali uskutočniť aj osobne za asistencie profesionálnych tlmočníkov, ktorí by mali byť prítomní aj v rokovacej miestnosti.

Európske odborové federácie sa domnievajú, že nie je vhodné uchyľovať sa k hybridným alebo online stretnutiam na plenárnych zasadnutiach EZR alebo SNB, najmä v počiatočnej fáze rokovaní, keď sa členovia navzájom veľmi dobre nepoznajú.

#2 Obmedziť používanie online alebo hybridné stretnutia na menšie skupiny

Na stretnutiach pracovných skupín EZR/SE-WC (ak existujú) alebo Výberového výboru EZR alebo SE-WC by sa mohlo počítať s online alebo hybridnými stretnutiami za predpokladu, že tieto online/hybridné stretnutia Výberového výboru pomôžu pri častejších stretnutiach, okrem tých, ktoré už máte naplánované vo vašej dohode o EZR/SE.

Rozhodnutie o zvolaní stretnutia online alebo hybridne musí podliehať dohode členov EZR/SE-WC a musí sa o ňom rozhodovať od prípadu k prípadu.

Ak sa rozhodnete uchýliť sa k online/hybridným stretnutiam na trvalom základe pre stretnutia pracovnej skupiny EZR/SE-WC a akékoľvek ďalšie stretnutia Výberového výboru, možno by ste mali zvážiť prispôsobenie vašej dohody EZR/SE. V takom prípade sa spojte s odborníkom/koordinátorom odborov, ktorý pomáha vašej EZR/SE-WC, a s vašou európskou odborovou federáciou. Na zabezpečenie dobrej kvality online alebo hybridných stretnutí európske odborové federácie odporúčajú nasledujúce zásady:

  1. Formálne sa dohodnúť s vedením [manažmentom] na pravidlách a konkrétnych podmienkach využívania online alebo hybridných stretnutí. Prvým cieľom je zabezpečiť, aby všetci delegáti mali rovnaký úžitok z rovnakých vysokokvalitných pracovných podmienok a aby nikto nebol znevýhodnený (napríklad tým, že nebude mať prístup k správnemu IT zariadeniu alebo nebude prítomný v miestnosti na hybridnom stretnutí).
  2. Požiadajte o najkvalitnejší videokonferenčný/hybridný systém, t. j. taký, ktorý zabezpečuje:
  3. Účasť prostredníctvom videa s možnosťou vidieť každého účastníka na obrazovke
  4. Simultánne tlmočenie do všetkých požadovaných jazykov, ktoré zabezpečujú profesionálni tlmočníci
  5. Možnosť pre všetkých účastníkov požiadať o slovo
  6. Čatovacia miestnosť, kde môžu delegáti komunikovať počas stretnutia so náležitou dôvernosťou
  7. Účasť externých odborníkov a odborových koordinátorov, ktorí pomáhajú EZR/SE-WC
  8. Vysoká úroveň kybernetickej bezpečnosti a ochrany súkromia pri zabezpečení toho, aby firewally a iné zariadenia na zabezpečenie siete nebránili delegátom vo zvolávaní stretnutí medzi sebou (bez vedenia), ani nebránili zapojeniu externých odborníkov a odborových koordinátorov.

Treba poznamenať, že vyššie načrtnuté postavenie odborových zväzov (Európska priemyselná federácia IndustriaAll) považuje väčšina zamestnávateľských organizácií za príliš obmedzujúce, situácia by sa mala riešiť prípad od prípadu.