6. Výzvy pre EZR všeobecného charakteru

 • Spravodlivý prechod a dekarbonizácia: praktické odporúčania pre SNB, EZR, SE-WC, Brusel 23. júna 2022
 • Vypracujte si vlastnú odborovú stratégiu
 • Zapojte sa do svojej spoločnosti
 • Rokuje s vedením [manažmentom]

Online mapovanie dobrých národných, sektorových a firemných postupov je dostupné na webovej stránke industriAll Europe.

Skontrolujte to tu: https://justtransition.industriall-europe.eu/

Dobrá prax

 • Požiadajte o zaslanie výročnej správy vrátane správy o udržateľnosti a diskutujte o nej s vedením [manažmentom].
 • Pri (opätovnom) prerokúvaní vašej dohody o EZR pridajte dekarbonizáciu do zoznamu tém na informácie a porady.
 • Buďte kritickí k informáciám, ktoré dostanete, a označte pokusy o „zelený lesk“ [green washing!]

Príklad

EDF EZR

Energetický sektor

EUR od roku 2001

V roku 2021 bola preambula dohody o EPR EZR revidovaná takto:

Signatári sa zaväzujú implementovať nové vyhlásenie EDF “Raison d’être” v rámci celej európskej pôsobnosti skupiny, ako aj prispievať k jej budovaniu, najmä monitorovať záväzok skupiny a jej európskych dcérskych organizacii, bojovať proti otepľovaniu a dôsledkoch na prevádzku a pracovné miesta a podporiť ambíciu Dohody o sociálnej zodpovednosti skupiny EDF podpísanej jednomyseľne 19. júna 2018.

Z tohto hľadiska je EZR ideálnym miestom na analýzu a zdieľanie názorov na výzvy a príležitosti hlavných trendov vyskytujúcich sa v energetickom priemysle, či už technologických alebo legislatívnych, najmä na úrovni EÚ, s cieľom posúdiť ich ekonomické a pracovné vplyvy na organizácie Skupiny, a teda vyhodnotiť zmeny v prostredí, kde Skupina nasadzuje svoju stratégiu.

Vzhľadom na sociálne a pracovné výzvy energetickej transformácie a nevyhnutnú požiadavku spravodlivého prechodu v súlade s Európskou zelenou dohodou a Parížskou klimatickou dohodou musí byť EZR fórom pre dialóg o profesijných prechodoch a otázkach rozvoja zručností spojených so zmenami spôsobenými energetickým prechodom v súlade s požiadavkami spravodlivého prechodu.

Príklad

Domo Chemicals EZR

Chemický sektor

EZR od roku 1996

Dohoda o Európskej zamestnaneckej rade, ktorá bola opätovne prerokovaná v roku 2021, obsahuje jasný odkaz na právo byť informovaný a konzultovaný o zelenej stratégii spoločnosti.

Čl. 2.2 Informácie o všeobecnom fungovaní Skupiny

[…]

Informácie prezentované EZR-e zahŕňajú:

Štruktúru Domo Chemicals a jej riadenie,

Ekonomickú a finančnú situáciu (napríklad výročnú správu),

Vývoj podnikania vrátane výroby a predaja,

Politiku bezpečnosti, zdravia a životného prostredia,

Sociálnu zodpovednosť podnikov (vrátane kódexu správania) a trvalo udržateľného rozvoja,

Všeobecné smerovanie sociálnej politiky Skupiny a projektov ľudských zdrojov

Čl. 2.3 Informácie a porady o nadnárodných záležitostiach

[…]

To by zahŕňalo:

• Významný vývoj v oblasti zamestnanosti,

• Strategické investície realizované na úrovni skupiny alebo zahŕňajúce niekoľko krajín,

• Podstatné zmeny týkajúce sa organizácie skupiny,

• Zavádzanie nových pracovných metód alebo nových výrobných procesov,

•Presuny výroby a transfery technológií,

•Fúzie, akvizície, zmenšovanie alebo zatváranie podnikov alebo prevádzok

plány hromadného prepúšťania

 • Vývoj politiky bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Príklad

Tata Steel Europe EZR

Základný kovový sektor

EZR od roku 2000

Diskusie o vplyve dekarbonizácie na stratégiu a fungovanie spoločnosti prebiehajú už niekoľko rokov. Na žiadosť EZR Tata Steel Europe, bola zriadená „pracovná skupina pre dekarbonizáciu“, ktorá sa prvýkrát stretla v júni 2021. Pozostáva z 15 členov: 7 zástupcov spoločností, ktorí vedú v oblasti dekarbonizácie, a 8 zástupcov odborov z Veľkej Británie a Holandska. V pracovnej skupine pre dekarbonizáciu sa zúčastňuje aj externý ekonomický expert, ktorý pravidelne pomáha EZR.

Pracovná skupina pre dekarbonizáciu podporuje transparentnú diskusiu, výmenu osvedčených postupov a pomáha odborovým zväzom diskutovať s vedením o scenároch dekarbonizácie skupiny Tata Steel v Európe, ktoré si sami vypracovali.

 • Praktické odporúčania IndustriAll Europe o umelej inteligencii [AI], Brusel 18. októbra 2022

V posledných rokoch sa objavili pokusy regulovať vývoj a používanie AI. Na globálnej úrovni UNESCO prijalo odporúčania o etike umelej inteligencie (2021), zatiaľ čo OECD vypracovala princípy AI (2019), ktoré sa zameriavajú na to, ako môžu vlády a iní aktéri formovať prístup k dôveryhodnej AI zameraný na človeka. Na európskej úrovni skupina expertov Európskej komisie na vysokej úrovni pre AI vydala etické usmernenia pre dôveryhodnú AI (2019).

Dobrá prax

Požiadajte o zmapovanie všetkých systémov AI, ktoré sú vo vašej spoločnosti zavedené alebo ktoré sa majú implementovať (Kde? Ktorý? Na čo?).

Požiadajte vedenie, aby vypracovalo hodnotenie vplyvu systému umelej inteligencie, ktorý sa má zaviesť na pracovisku, s osobitným zreteľom na vplyv na základné práva (napr. riziká diskriminácie) a na zamestnanosť (napr. počet dotknutých pracovných miest, potreby zručností).

Navrhnite manažmentu vytvorenie pozície dátového účtovníka, ktorého povinnosťou je kontrolovať a každoročne podávať správy o používaní systémov AI tak, ako finančný účtovník kontroluje a podáva správu o finančnej situácii.

Bez toho, aby sa čakalo na konečné prijatie zákona EÚ o umelej inteligencii [AI], odborové zväzy vrátane zástupcov na úrovni spoločností by mali byť v ofenzíve, aby vytvorili zákonnú, nediskriminačnú a spravodlivú umelú inteligenciu na pracovisku, ktorá sa bude riadiť nasledujúcimi zásadami:

 • Človek musí vždy veliť a plne ovládať. Rozsah činnosti AI musí byť jasne definovaný a transparentný pre človeka aj pre stroj;
 • Adaptivita a tolerancia chýb musia byť jasne definované;
 • Rozhodnutia prijaté algoritmom musia byť transparentné a napadnuteľné, najmä prostredníctvom zmysluplných a trvalých konzultácií so zamestnancami;
 • Nesmú sa klásť neprimerané ciele;
 • AI musí pomôcť odbremeniť ľudskú prácu. Musí skôr rozširovať ľudskú prácu, než ju nahrádzať;
 • V bezpečnom pracovnom prostredí musí byť vytvorený priestor pre kreatívnejšie úlohy.
 • Všetci zamestnanci musia mať správne zručnosti na prácu s AI a mala by sa vypracovať stratégia rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie, ktorá všetkým zabezpečí spravodlivý digitálny prechod.
 • Formujme digitalizáciu v nadnárodných spoločnostiach, Odporúčania pre koordinátorov EZR/SE a zástupcov zamestnancov v EZR a SE, Brusel, december 2020

Kríza COVID-19 ešte viac urýchlila digitalizáciu našich pracovných miest: práca na diaľku sa rozšírila po celej Európe, online vzdelávanie a školenia sa začali stávať bežnou praxou a videokonferencie sa postupne stali súčasťou nášho každodenného života. Digitálne technológie naďalej podporujú sociálne dištancovanie na pracovisku vďaka inteligentným ochranným osobným pomôckam, mobilným digitálnym zariadeniam na prácu na diaľku, pokročilým nástrojom spolupráce atď.

Digitálna transformácia našich odvetví nie je novým fenoménom. Odohráva sa nám pred očami. Ako zdôraznila aj kríza COVID-19, prináša toľko príležitostí ako rizík.

Príklad

MERCK Euroforum

Farmaceutický priemysel

EZR (nazývaná Euroforum) od roku 1996

Inšpirovaní spoločným projektom industriAll Europe / ECEG (European Chemical Employers Group) o digitálnej transformácii v chemickom priemysle, na ktorom sa spoločnosť Merck aktívne podieľala, sa vedenie a EZR spoločne rozhodli zaradiť túto tému do programu EZR. Pri príležitosti výročného stretnutia v júli 2019 si delegáti EZR a zástupcovia manažmentu našli čas na diskusiu o vplyve digitalizácie v spoločnosti Merck počas štyroch workshopov. Uvažovalo sa o potrebe sprevádzať prechod prostredníctvom politík odbornej prípravy a zapojenia zamestnancov. Digitálny odborník [expert] podporil nasledujúcu diskusiu v pléne a závery. Odvtedy prebiehajú rozhovory o nadviazaní na túto iniciatívu.

Príklad

SAFRAN EWC

Letecký a kozmický sektor

EZR od roku 2008

Spoločnosť SAFRAN pred niekoľkými rokmi prijala komplexnú digitálnu stratégiu s názvom „Továreň budúcnosti“. Začiatkom roku 2010 skupina prijala plnú integráciu digitálnych technológií do svojich výrobných procesov: virtuálnu realitu, rozšírenú realitu, kobotizáciu, aditívnu výrobu, obrábanie so zatvorenými dverami, nedeštruktívne testovanie; veľké dáta; digitálnu kontinuitu. Safran EZR sa chopila iniciatívy a objednala externým odborníkom štúdiu o tom, ako sa stratégia „Továreň budúcnosti“ implementuje v rôznych krajinách. Štúdia bola doručená v novembri 2018.

Príklad

ENGIE

Energetický sektor

EZR od roku 2001 (so zakladajúcou spoločnosťou Gaz de France)

V novembri 2019 Európska zamestnanecká rada ENGIE a generálny riaditeľ ENGIE podpísali spoločné vyhlásenie o očakávaní a riadení sociálnych, ekonomických a organizačných dôsledkov digitalizácie v spoločnosti. Vedenie ENGIE a EZR zdôrazňujú potrebu:

• Posúdiť vplyv digitalizácie na pracovné miesta a zručnosti a navrhnúť strategické plánovanie odbornej prípravy.

• Zabezpečiť správnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, a to aj prostredníctvom uplatňovania práva na odpojenie.

• Rešpektovať legislatívu týkajúcu sa ochrany údajov zamestnancov.

• Chrániť strategické údaje a citlivé informácie.

• Zapojiť sa do sociálneho dialógu na pracovisku, aby ste sa vyhli akémukoľvek negatívnemu vplyvu digitalizácie na pracovné podmienky.

Po dvoch rokoch intenzívnej činnosti pracovná skupina zriadená Európskou zemestnaneckou radou na posúdenie vplyvu digitalizácie na prácu a pracovné podmienky dospela k spoločnému stanovisku. Po spoločnom vyhlásení vedenie ENGIE a EZR oznámili svoj zámer začať proces rokovaní s európskymi odborovými federáciami s cieľom dosiahnuť európsku rámcovú dohodu, pôvodne plánovanú na rok 2020.

 • Praktické odporúčania o rovnakých príležitostiach

Rovnaké príležitosti, rozmanitosť a nediskriminácia, Odporúčania pre koordinátorov a zástupcov zamestnancov v SNB, EZR a SE, Brusel, júl 2022

IndustriAll Europe podporuje rovnosť, rozmanitosť a nediskrimináciu pre inkluzívne a bezpečné pracoviská pre všetkých:

 • Rovnosť znamená zabezpečiť, aby mal každý rovnakú príležitosť a nie je s nimi zaobchádzané odlišne alebo diskriminované z dôvodu ich vlastností.
 • Rozmanitosť je o zohľadňovaní rozdielov medzi ľuďmi a skupinami ľudí a prikladaní pozitívnej hodnoty týmto rozdielom.
 • Zásada nediskriminácie sa snaží zaručiť, aby sa práva vykonávali bez diskriminácie akéhokoľvek druhu.

Zásady rovnosti, rozmanitosti a nediskriminácie sú všetky zakotvené v Charte základných práv EÚ. Uplatňujú sa teda v celej EÚ a sú vymáhateľné pred súdmi.

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EÚ

Článok 20 – Rovnosť pred zákonom

Pred zákonom sú si všetci rovní.

Článok 21 – nediskriminácia

1. Akákoľvek diskriminácia na základe akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo alebo viera, politický alebo akýkoľvek iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek resp. sexuálna orientácia je zakázaná.

2. V rámci uplatňovania zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti.

[…]

Článok 23 – Rovnosť medzi ženami a mužmi

Rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania.

Zásada rovnosti nebráni zachovávaniu alebo prijímaniu opatrení poskytujúcich osobitné výhody v prospech nedostatočne zastúpeného pohlavia.

[…]

Článok 26 – Integrácia osôb so zdravotným postihnutím

Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej a pracovnej integrácie a účasti na živote spoločnosti.

Dobrá prax

 • Žiadosť o zaslanie výročnej správy vrátane správy o udržateľnosti/nefinančnej správy, ktorú vydáva vaša spoločnosť a diskusia o nej s manažmentom.
 • Pri (opätovnom) prerokúvaní vašej zmluvy o EZR pridajte politiku rovnakých príležitostí do zoznamu tém na informácie a porady.
 • Ak vaša spoločnosť sídli v krajine so silnými požiadavkami na plány rovnosti (napr. Španielsko alebo Francúzsko), požiadajte, aby sa podobná prax uskutočnila pre všetky lokality a krajiny.

Príklad

ENGIE

Energetický sektor

EZR od roku 2001 (so zakladajúcou spoločnosťou Gaz de France)

V roku 2017 európske odborové federácie, industriAll Europe, EPSU a EFBWW, konajúce na základe mandátu európskej odborovej vyjednávacej skupiny, podpísali európsku dohodu s vedením Engie o profesionálnej rovnosti medzi ženami a mužmi. Európska dohoda presahuje rámec náboru, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja a rieši aj napr. rodovo neutrálnu rodičovskú dovolenku alebo rovnakú odmenu za rovnakú kvalifikáciu a postavenie. Obsahuje ustanovenia o zmene postojov a predchádzaní sexuálnemu obťažovaniu a sexistickému správaniu.

Príklad

SILGAN WHITE CAP EWC

Sektor kovových a plastových obalov

EZR od roku 2009

V dohode o EZR so spoločnosťou Silgan White Cap sa uvádza (článok 3.1):

EZR bude zriadená na úrovni centrálneho vedenia Silgan White Cap GmbH a bude mať sídlo v Hannoveri, Nemecko. Pozostáva zo zamestnancov podniku, ktorí boli zvolení alebo vymenovaní zo svojich radov zástupcami zamestnancov, alebo ak nie sú k dispozícii, celým zborom zamestnancov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou. Muži a ženy by mali byť v EZR zastúpení, pokiaľ je to možné, v pomere k ich počtu.